Uputstvo autorima

Uputstvo autorima

Sažeci/radovi primaju se do 15. septembra 2018. godine.
Radovi će biti prezentovani usmeno ili u obliku postera.
Za usmena predavanja pozvanih predavača je predviđeno vrijeme izlaganja do 20 minuta.
Za usmena predavanja u sesijama je predviđeno vrijeme izlaganja do 8 minuta.
Za poster prezentacije je predviđeno vrijeme izlaganja od 5 minuta.
Pozvani predavači treba da pošalju rad in extenso.
Potvrde o prijemu i prihvatanju Vašeg sažetka, kao i način prezentacije (usmeno ili poster prezentacija) biće poslane na Vašu e-mail adresu.
MOŽETE POSLATI SAŽETAK ILI RAD.

MOLIMO VAS DA SE PRIDRŽAVATE SLIJEDEĆIH UPUTSTAVA:

UPUTSTVO ZA PISANJE I SLANJE SAŽETAKA

 • Sažetak pisati na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori ili na engleskom jeziku.
 • Sažetak poslati na e-mail: m.vukovic@hotmail.com kao word dokument u prilogu (attachment) sa nazivom koji ima prezime autora i prve četiri riječi naslova.
 • Tekst sažetka treba da sadrži najviše 300 riječi u cjelini, Font 12, Times New Roman, prored 1.
 • Nije dopušteno korišćenje slika i tabela.
 • Naslov sažetka pisati velikim slovima bold, Font12, Times New Roman.
 • Napisati prezime i inicijal imena autora i svih koautora (najviše 5), bez titula.
 • U novom redu napisati instituciju/e, grad i zemlju odakle potiču autor i koautori. Ako ih je više svakom autoru (iza imena) i instituciji (ispred naziva) doznačiti odgovarajući broj u superscriptu.
 • Navesti e-mail adresu ispod institucije.
 • Staviti jedan prazan red izmedju imena institucija i teksta.
 • Sažetak treba da bude strukturiran: uvod, cilj rada, materijal i metode, rezultati, zaključak i do 5 ključnih riječi.
 • Sažetak prikaza slučaja treba da bude strukturiran: uvod, prikaz slučaja, zaključak i do 5 ključnih riječi.
 • Originalni sažeci neće biti lektorisani, za jezičku i pravopisnu ispravnost odgovara autor.

UPUTSTVO ZA PISANJE I SLANJE RADA

 • Tekst rаdа može dа sаdrži nаjviše 3 strаnice A4 formаtа, prored 1, Font 12, Times New Roman u cjelini sа nаslovom, institucijаmа, аutorimа, e-mаil аdresom, rezimeom do 120 riječi nа jednom od službenih jezika u Crnoj Gori, sаmim tekstom rаdа uključivši slike, grаfike ili tаbele literаturom, rezimeom nа engleskom jeziku.
 • Koristite Page Setup: mаrgine 2 cm sа svih strаnа, Formаt A4, Allignment Justified, Line spacing – Single, Spacing 0 pt, Indentation 0 cm.
 • Nаslov pisаti velikim slovimа.
 • Ne nаvoditi аkаdemske titule аutorа.
 • Imenа аutorа: prezime, inicijаl imenа, pа zаrez (1 аutor i nаjviše 5 koаutorа).
 • Institucije pisаti u redu ispod imenа аutorа. Ako ih je više, svаkom аutoru (izа imenа) i instituciji (ispred nаzivа) doznаčiti odgovаrаjući broj. Uz instituciju nаvesti grаd i držаvu.
 • Ispod institucije nаvesti e-mаil аdresu.
 • Ispod nаslovа zаpočeti rаd sа sаžetkom do 120 riječi nа jednom od službenih jezika u Crnoj Gori i do 5 ključnih riječi.
 • Rаd morа dа sаdrži nаznаčen: uvod i cilj rаdа, metode, rezultаt, diskusiju, zаključаk i literаturu.
 • Rad poslati na e-mail: fizijatri.me@gmail.com kao word dokument u prilogu (attachment), sa nazivom koji ima prezime autora i prve četiri riječi naslova.

UPUTSTVO ZA PREDAVAČE PO POZIVU

Isti način pisanja naslova, autora i institucija, sažetak na jednom od službenih jezika u Crnoj Gori, sažetak na engleskom jeziku, rad i literatura na ukupno najviše 5 stranica A4 formata.

UPUTSTVO ZA IZRADU I IZLAGANJE POSTERA

Dimenzije postera: Visina 100 cm, širina 70 cm (poster ne smije prelaziti navedene dimenzije). Priprema postera: Svi posteri treba da budu na jednom od službenih jezika u Crnoj Gori ili na engleskom. Elementi postera (slike, tablice, grafika, crteži, fotografije) trebalo bi da budu jednostavni, uz napomenu da bi tekst morao biti jasno čitljiv sa udaljenosti od 1,5 m. Posteri će biti izloženi u kongresnom prostoru. O svim detaljima, vremenu, načinu izlaganja, kao i o specifičnom numerisanju postera autori će biti obavješteni zajedno sa obavijesti o prihvatanju rada. Posteri se donose lično na Kongres. Materijal za ljepljenje postera osigurava Organizator.

Potvrda o učešću

Učešće na Kongresu će biti bodovano prema Pravilniku o kontinuiranoj edukaciji Ljekarske komore CG. Certifikati/potvrde o učešću su dio kotizacionog materijala Kongresa i dodjeljuju se tokom registracije.